Melodies by Attribution in the Manuscripts

Title BEdT ID Attribution in Manuscript Troubadour Standard Incipitsort ascending Incipit in Manuscript Genre
461,251b 461,251b none Anonymous […]era.us p[re]g qe m'a[metz] […]era.us p[re]g qe m'a[metz] canso or dansa (fragment)
461192a 461,192a Anonymous Anonymous [P]ar vous mesiau donc dis firmantet Per vos m'esjau domna del firmament canso (religious)
248089 248,089 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Yverns no.m te de chantar embargat Juerns nom te de chantar embarguat vers
248087 248,087 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Xristians vei perillar Cristias uey p(er)ilhar vers
248085 248,085 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Volontiers faria Uolontiers faria canso
404011 404,011 none Raimon Jordan Vas vos soplei, domna, primeiramen Vers vos souple dosne, premieirement canso
155027R 155,027 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla Us volers outracuidatz Us uolers otracuiatz canso
155027G 155,027 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla Us volers outracuidatz Uns uolers oltra cuidaz canso
375027X 375,027 none Pons de Capdoill Us gais conortz me fai gajamen far Uns gais conors mi fai gaiemen far canso
375027R 375,027 Pons de Capdoill Pons de Capdoill Us gais conortz me fai gajamen far Us gays conortz me fay gaya men far canso
406047 406,047 Raimon de Miraval Raimon de Miraval Un sonet m'es bel qu'espanda Un sonet mes bel q(ue)spanda canso
335067 335,067 Peire Cardenal Peire Cardenal Un sirventes novel voill comensar Un siruentesc nouel uuelh comensar canso (sacred)
421010 421,010 none Richart de Berbezill Tuit demandon qu'es devengud' amors Tuit demandent quest devengude amors canso
70045 070,045 none [beginning excised] Bernart de Ventadorn Tuit cil que.m pregon qu'eu chan [Tuit cil que.m pregon qu'eu chan] canso
370014X 370,014 none Perdigon Trop ai estat mon Bon Esper no vi Molt ai estat qen bon esper non ui canso
370014G 370,014 Perdigon Perdigon Trop ai estat mon Bon Esper no vi Trop ai estat qe(n) bo(n) esp(er) noui canso
457040 457,040 Uc de Saint Circ Uc de Saint Circ Tres enemics e dos mals seignors ai Tres enemics edos mals segno(r)s / ai canso
47012 047,012 Berenguier de Palazol Berenguier de Palazol Totz temoros e doptans Totz temoros e duptans canso
406044 406,044 Raimon de Miraval Raimon de Miraval Tot quan fatz de be ni dic Tot can fas de be ni dic canso
366033 366,033 Peirol Peirol Tot mon engeing e mon saber Tot mon engieng emo saber canso
370013 370,013 Perdigon Perdigon Tot l'an mi ten amors d'aital faisso Tut tems miten amo(r)s detal/faichon canso
364049 364,049 none Peire Vidal Tart mi veiran mei amic en Tolza Tart mi vendront mi ami en tholousan canso
461230 461,230 none Anonymous Tant es gay'es avinentz Tant es gay ce aument dansa (fragment)
167059G 167,059 Gaucelm Faidit Gaucelm Faidit Tant ai sofert longamen grant afan Tant ai sofert lo(n)niam(en) greu a / fan canso
167059R 167,059 Gaucelm Faidit Gaucelm Faidit Tant ai sofert longamen grant afan Tant ai sufert longuamens greu afan canso
248083 248,083 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Tan vei qu'es ab joi pretz mermatz Tant uey ques ab ioy pretz mermatz canso
155023R 155,023 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla Tan mou de corteza razo Ta(n) mou d(e) corteza razo canso
155023W 155,023 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla Tan mou de corteza razo Tan mot de corteise raison canso
155023g 155,023 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla Tan mou de corteza razo Tant mou d(e) cortesa raçon canso
248082 248,082 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Tan m'es plazens lo mals d'amor Tant mes plazens le mal damor canso
155022G 155,022 [implied: Folquet de Marseilla] Folquet de Marseilla Tan m'abelis l'amoros pensamens Tan mabellis lamoros pessamenz canso
155022R 155,022 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla Tan m'abelis l'amoros pensamens Tant mabelis la moros pessamens canso
155022W 155,022 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla Tan m'abelis l'amoros pensamens Molt mabelis lamoros pensamens canso
47011 047,011 Berenguier de Palazol Berenguier de Palazol Tan m'abelis jois et amors e chans Tant ma belis ioys e amors e chans canso
406042 406,042 Raimon de Miraval Raimon de Miraval Tals vai mon chant enqueren Tals uay mon chan enq(ue)ren canso
461067a 461,067a none Anonymous Sill qu'es caps e guitz Sill ques caps e guitz descort
406039 406,039 Raimon de Miraval Raimon de Miraval Si.m fos de mon chantar parven Sim fos de mos chantars paruen canso
30023 030,023 Arnaut de Maroill Arnaut de Maroill Si.m destreignetz, domna, vos et amors Sim destrenhetz dona uos (et) amors canso
406040 406,040 Raimon de Miraval Raimon de Miraval Si tot s'es ma domn'esquiva Si tot mes ma donesq(ui)ua canso
155021G 155,021 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla Si tot me sui a tart aperceubutz Si tot me sui atrat ap(er)cenbuz canso
155021W 155,021 none Folquet de Marseilla Si tot me sui a tart aperceubutz [Si tot me sui a tard aperceubuts] canso
167053X 167,053 none Gaucelm Faidit Si tot m'ai tarzat mon chan De tot ai tarzat mon chant canso
167053R 167,053 Gaucelm Faidit Gaucelm Faidit Si tot m'ai tarzat mon chan Si tot ai tardat mon chant canso
248080 248,080 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Si ja.m deu mos chans valer Si iam deu mos chans ualer canso
248078 248,078 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Si chans me pogues valensa Si chans me pogues valensa retroencha
366031 366,031 Peirol Peirol Si be.m sui loing et entre gent estraigna Si be(n) sui loi(n)g (et) entre ge(n) estrag(na) canso
194019 194,019 Gui d'Uisel Gui d'Uisel Si be.m partetz, mala domna, de vos Se bempartez mala do(n)na de/uos canso
167052G 167,052 Gaucelm Faidit Gaucelm Faidit Si anc nuls hom per aver fi coratge Sianc nulz hom p(er)auer fin co/rage canso
167052R 167,052 Gaucelm Faidit Gaucelm Faidit Si anc nuls hom per aver fi coratge Sanc nulhs homs p(er) auer fin coratge. canso
167052X 167,052 none Gaucelm Faidit Si anc nuls hom per aver fi coratge Se anz nuls hom pir auer fin corage canso
379002 379,002 Pons d'Ortafas Pons d'Ortafas Si ai perdut mon saber Si ay p(er)dut mo saber canso
461218a 461,218a none Anonymous Seyner, mil gracias ti rent Seyner, mil gracias ti rent prayer
205005 205,005 none Guillem Augier Novella Ses alegratge Seus alegratge descort
392028 392,028 Raimbaut de Vaqueiras Raimbaut de Vaqueiras Savis e fols, humils et orgoillos Sauis e fols. humils (et) ergulhos canso
167056G 167,056 Gaucelm Faidit Gaucelm Faidit S'om pogues partir son voler Son pogues partir son uoler canso
167056X 167,056 none Gaucelm Faidit S'om pogues partir son voler Som poguez partir son uoler canso
273001 273,001 none Jordan Bonel, de Cofolen S'ira d'amor tengues amic jauzen Si con laigue suffre lanaf courent canso
248079 248,079 Guiraut Riquier Guiraut Riquier S'ieu ja trobat non agues Sieu ia trobat non agues vers
242069 242,069 Guiraut de Borneill Guiraut de Borneill S'ie.us quier conseill, bel' amig' Alamanda Sieus q(ui)er cosselh belamialama(n)da tenso (fictitious)
364042 364,042 Peire Vidal Peire Vidal S'eu fos en cort on hom tengues drechura Sieu fos en cort que hom tengues drechura canso
375019 375,019 Pons de Capdoill Pons de Capdoill S'eu fis ni dis nuilla sazo Seu fi ni dis nuilla sazon canso
461,215c 461,215c none Anonymous S'anc vos S'anc vos amei dansa
155018G 155,018 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla S'al cor plagues, be for'oimais sazos Sal cor plagues ben foroi mais sazos canso
155018R 155,018 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla S'al cor plagues, be for'oimais sazos Sal cor plagues be foruey may sazos canso
335049 335,049 Peire Cardenal Peire Cardenal Rics hom que greu ditz vertat e leu men Ricx hom que greu ditz vertatz sirventes
406036 406,036 Raimon de Miraval Raimon de Miraval Res contr'amor non es guirens Res contramors non es guirens canso
242064 242,064 Guiraut de Borneill Guiraut de Borneill Reis glorios, verais lums e clartatz Rei glorios ueray lums e clartatz alba
UnA Chigi 72 461,215b? none Anonymous Rei glorios, sener, per que hanc nasqiel Rei glorios, sener, per que hanc nasqiel planh
248071 248,071 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Razos m'adui / voler qu'eu chan soven Razos maduy uoler q(ui)eu chant souen canso
80037 080,037 Bertran de Born Bertran de Born Rassa, tan creis e mont' e poja Rassa ta(n) derts e monte pueia canso
248069 248,069 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Qui.s tolgues Q(ui)s tolgues es te(n)gues vers
248068 248,068 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Qui.m disses non a dos ans Quim disses non a dos ans vers
10045R 010,045 Aimeric de Pegulhan Aimeric de Pegulhan Qui la vi, en ditz Qui la ue en ditz descort
10045W 010,045 none Aimeric de Pegulhan Qui la vi, en ditz Qui la vi en ditz descort
248067 248,067 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Quar dregz ni fes Car dreg ni fes vers
364040 364,040 Peire Vidal Peire Vidal Quant hom onratz torna en gran paubreira qant hom honraz torna engra(n)/paprera canso
364039G 364,039 Peire Vidal Peire Vidal Quant hom es en autrui poder Cant hom es in altrui poder canso
364039R 364,039 Peire Vidal Peire Vidal Quant hom es en autrui poder Cant hom es en autrui poder canso
364039W 364,039 none [Peire Vidal in later hand] Peire Vidal Quant hom es en autrui poder Quant hom est en altrui poder canso
366029 366,029 Peirol Peirol Quant amors trobet partit Qan amors trobet partit tenso (fictitious)
70042 070,042 none Bernart de Ventadorn Quan vei la flor, l'erba vert e la foilla Qant uei parer lerbe uert (et) la fuelle canso
70043G 070,043 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn Quan vei l'alauzeta mover Qan uei la laudeta mouer canso
70043R 070,043 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn Quan vei l'alauzeta mover Can uei la lauzeta mouer canso
70043W 070,043 Peire Vidal Bernart de Ventadorn Quan vei l'alauzeta mover Quan vei laloete moder canso
70041G 070,041 n/a Bernart de Ventadorn Quan par la flors josta.l vert foill Cant par la flor iustal uerd foil canso
70041R 070,041 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn Quan par la flors josta.l vert foill Can par la flor iustal uert fuelh canso
70041W 070,041 Folquet de Marseilla Bernart de Ventadorn Quan par la flors josta.l vert foill Quant par la flor soubre el vert fueill canso
262006 262,006 Jaufre Rudel de Blaja Jaufre Rudel de Blaja Quan lo rossignols el foillos Can lo rossinhol el fulhos vers (love, canso)
262005 262,005 Jaufre Rudel de Blaja Jaufre Rudel de Blaja Quan lo rius de la fontana Can lo rieu de la fontayna vers (love, canso)
70039 070,039 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn Quan l'erba fresc' e.l foilla par Cant lerba fresq(ue)l fuelhapar canso
461197 461,197 Anonymous Anonymous Pos vezem que l'iverns s'irais Poc ve gent que l'iverns s'irais canso
364037 364,037 Peire Vidal Peire Vidal Pos tornatz sui en Proensa Pois tornaz sui en(pro)enza canso
234016R 234,016 Guillem de Saint Leidier Guillem de Saint Leidier Pos tan mi fors'amors que mi fai entremetre Pus tan mi forsamors que mi fay entremetre canso
234016G 234,016 Guillem de Saint Leidier Guillem de Saint Leidier Pos tan mi fors'amors que mi fai entremetre Pos ta(n) mes forcha amors canso
389036 389,036 none Raimbaut d'Aurenga Pos tals sabers mi sors e.m creis Poz a saber mi uen (et) cres vers (love)
248066 248,066 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Pos sabers no.m val ni sens Pus sabers nom val ni sens canso
461196 461,196 none Anonymous Pos qu'ieu vey la fuella Pos quieu vey la fuella dansa
70036G 070,036 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn Pos mi pregatz, seignor Pos p(re)gaz mi seignor canso
70036R 070,036 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn Pos mi pregatz, seignor P(us) mi preiatz senhor canso
183010 183,010 Count of Poitiers Guillaume IX (Graf von Poitiers; lo Coms de Peiteus) Count of Poitiers Guillaume IX (Graf von Poitiers; lo Coms de Peiteus) Pos de chantar m'es pres talens Bel seiner Dieus, tu sias grasiz vers
248065 248,065 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Pos astres no m'es donatz Pus astres nom es donatz retroencha
189005 189,005 none Granet Pos anc no.us valc amors, seign'en Bertran Pos anc nous ualc amors tenso
364036 364,036 Peire Vidal Peire Vidal Plus que.l paubres, quan jai el ric ostal Si col paubre can iatz el ric ostal canso
248063 248,063 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Ples de tristor, marritz e doloiros Ples de t(ri)stor vers (planh)
10041 010,041 n/a Aimeric de Pegulhan Per solatz d'autrui chan soven Persolaz daltrui chan soue(n) canso
248062 248,062 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Per proar si pro privatz Per proar si pro priuatz vers
155016G 155,016 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla Per deu, amors, be sabetz veramen Per deu amors ben sabez ueram(en) canso
155016R 155,016 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla Per deu, amors, be sabetz veramen Per dieu amors be sabetz ueramen canso
366026 366,026 Peirol Peirol Per dan que d'amor m'aveigna Perdan qe damor mauegna canso
293035 293,035 none Marcabru Pax! in nomine Domini Pax in nomine domini vers (canso de crozada)
248061 248,061 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Ops m'agra que mos volers Obs magra que mos uolers vers
248060 248,060 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Ogan no cugei chantar Oguan no cugiey chantar canso
457026 457,026 Uc de Saint Circ Uc de Saint Circ Nuls hom no sap d'amic tro l'a perdut Nuls hom no sap damic/tro lap(er)dit canso
366022 366,022 Peirol Peirol Nuls hom no s'auci tan gen Nulz hom nosaucit ta(n) gen canso
364031 364,031 Peire Vidal Peire Vidal Nuls hom no pot d'amor gandir Nulhs hom nos pot damor gandir canso
392026 392,026 Peirol Raimbaut de Vaqueiras Nuills hom en re no faill Nulhs hom en re no falh canso
70031G 070,031 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn Non es meravilla s'eu chan No nes meraueia seu chan vers (love)
70031W 070,031 none [Bernart de Ventadorn added in later hand] Bernart de Ventadorn Non es meravilla s'eu chan Non es meravilla seu chant vers (love)
248058 248,058 Guiraut Riquier Guiraut Riquier No.m sai d'amor si m'es mala o bona Nom sai damor si mes mala o bona canso
167043G 167,043 Gaucelm Faidit Gaucelm Faidit No.m alegra chans ni critz Non alegra chan ni criç canso
167043R 167,043 Gaucelm Faidit Gaucelm Faidit No.m alegra chans ni critz Nom alegra chan ni critz canso
167043W 167,043 none Gaucelm Faidit No.m alegra chans ni critz Non malegre chans ni cris canso
392024 392,024 Raimbaut de Vaqueiras Raimbaut de Vaqueiras No.m agrad'iverns ni pascors Nom agradiuerns ni pascors canso
262003 262,003 Jaufre Rudel de Blaja Jaufre Rudel de Blaja No sap chantar qui.l so no di No sap cantar quil so nom ditz vers (love, canso)
242051 242,051 Guiraut de Borneill Guiraut de Borneill No posc sofrir qu'a la dolor No puesc sofrir cala dolor canso
248057 248,057 Guiraut Riquier Guiraut Riquier No cugei mais d'esta razo chantar No(n) cugiey may desta razo retroencha
364030 364,030 Peire Vidal Peire Vidal Neus ni gels ni ploja ni faing Neus ni glatz ni plueyas ni fanh canso
248056 248,056 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Mout me tenc be per pagatz Mot me te(n)c be p(er) paguat canso
366021 366,021 Peirol Peirol Mout m'entremis de chantar volontiers Molt me(n)tremis de chantar./uolu(n)ters canso
155014R 155,014 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla Mout i fetz gran peccat amors Mot y fes gran peccat amors canso
155014G 155,014 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla Mout i fetz gran peccat amors Molt ifeç granç pecat amors canso
30019 030,019 Arnaut de Maroill Arnaut de Maroill Mout eron dous mei consir Molt era(n) dolz mei (con)ssir canso
16,017a 016,017a none Albertet de Sestaro Mos coratges m'es cambiatz Mos corages mes chaniaz canso
167037X 167,037 none Gaucelm Faidit Mon cor e mi e mas bonas chansos Mon cor (et) mei (et) mes bones chancons canso
167037R 167,037 Gaucelm Faidit Gaucelm Faidit Mon cor e mi e mas bonas chansos Mon cor e mi e mas bonas chansos canso
248055 248,055 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Mentaugutz Mentaugutz vers
375016 375,016 Pons de Capdoill Pons de Capdoill Meills qu'om no pot dir ni pensar Meillz co(n) nopot dir ni pes/sar canso
366019 366,019 Peire Vidal Peirol Mainta gens me malrazona Manta ien me mal razona canso
366020 366,020 Peirol Peirol M'entension ai tot'en un vers meza Mentensio ay toten un uers meza canso
370009 370,009 Perdigon Perdigon Los mals d'amor ai eu be totz apres Los mals damors ai eu be(n) toz ap(re)s canso
248053 248,053 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Los bes qu'eu trop en amor Los bes quieu uuelh truepen amor canso
406031 406,031 Raimon de Miraval Raimon de Miraval Lonc temps ai avutz consiriers Loncx te(m)ps ai auut cossiriers canso
167034 167,034 Gaucelm Faidit Gaucelm Faidit Lo rossignolet salvatge Loro seignolet saluage canso
461152 461,152 none Anonymous Lo premer jor que vi Leu premer ior que vi canso (fragment)
421006 421,006 none [beginning excised] Richart de Berbezill Lo nous mes d'abril comensa [Lo nous mes d'abril comensa] canso
248052 248,052 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Lo mons par enchantatz Lo mons par enchantatz vers
167032R 167,032 Gaucelm Faidit Gaucelm Faidit Lo gens cors onratz Lo ient cors onratz canso
167032X 167,032 none Gaucelm Faidit Lo gens cors onratz Lou gent cors honraz canso
167032G 167,032 Gaucelm Faidit Gaucelm Faidit Lo gens cors onratz Logen cors ho(n)raz canso
29014 029,014 Arnaut Daniel Arnaut Daniel Lo ferm voler qu' el cor m' intra Loferm uoler qinz elcor min/tra canso (sestina)
461150 461,150 none [excised area] Anonymous Lo dous chans que l'auzels crida [Lo douc chants] que lauzel cride cobla
404004 404,004 none Raimon Jordan Lo clar temps vei brunezir Lou clar tans vei brunasir canso
242045 242,045 Guiraut de Borneill Guiraut de Borneill Leu chansonet'e vil Leu chansonet e uil canso
375014 375,014 none Pons de Capdoill Lejals amics cui amors te jojos Loiaus amis cui amors tient canso
70025 070,025 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn Lanquan vei la foilla Lai can uey la fuelha canso
202008 202,008 Jaufre Rudel de Blaja Guillem Ademar Lanquan vei florir l'espiga Lai can uey florir lespiga canso
262002R 262,002 Jaufre Rudel de Blaja Jaufre Rudel de Blaja Lanquan li jorn son lonc en mai Lai ca(n) li ior(n) so(n) lo(n)c e(n) may vers (love, canso)
262002W 262,002 Gaucelm Faidit Jaufre Rudel de Blaja Lanquan li jorn son lonc en mai [L]an que li ior sunt lonc en mai vers (love, canso)
262002X 262,002 none Jaufre Rudel de Blaja Lanquan li jorn son lonc en mai Lan qant li ior sont lonc en mai vers (love, canso)
70024 070,024 none Bernart de Ventadorn Lanquan foillon bosc e garric Lan que fueille et bosc canso
461146 461,146 none Anonymous Laltrier cuidan aber druda tota la meillor Laltrier cuidai aber druda sirventes
30016 030,016 Falquet de Romans Arnaut de Maroill La grans beutatz e.l fis enseignamens Las grans beutatz els fis ensenhamens canso
30015 030,015 Arnaut de Maroill Arnaut de Maroill La franca captenensa La franca captenensa canso
70023R 070,023 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn La doussa votz ai auzida La dossa uotz ai auzida vers (love)
70023X 070,023 none Bernart de Ventadorn La doussa votz ai auzida La dolce uois ai oide vers (love)
30017 030,017 Arnaut de Maroill Arnaut de Maroill L'enseignamens e.l pretz e la valors Lensenhame(n)s el p(re)tz e la valor canso
461148 461,148 = RS 0935 none Anonymous L'autrier m'iere levaz Lautrier miere levaz pastorella
293030 293,030 Marcabru Marcabru L'autrier jost'una sebissa Lautrier iustuna sebissa pastorella
248048 248,048 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Karitatz / et amors e fes Karitatz (et) amor e fes vers
248046 248,046 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Jhesus Cristz, fills de Deu viu Jhesu crist filh de dieu uieu vers
167030G 167,030 Gaucelm Faidit Gaucelm Faidit Jamais nul temps no.m pot re far amors Jamais nulz tems n(o) pot ren / far amors canso
167030R 167,030 Guillem de Saint Leidier Gaucelm Faidit Jamais nul temps no.m pot re far amors Jamays nulh tems nom poiretz far amors canso
167030W 167,030 none Gaucelm Faidit Jamais nul temps no.m pot re far amors Jamais rie tal no porroit far amor canso
248045 248,045 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Jamais non er hom en est mon grazitz Jamay non e hom en est mon grazitz vers
420,002TrouvN 420,002 none Richard I of England Ja nuls hom pres Ia nus hons pris ne dira canso
420,002TrouvX 420,002 none Richard I of England Ja nuls hom pres Ia nus hons pris ne dira canso
420,002TrouvK 420,002 none Richard I of England Ja nuls hom pres Ia nus hons pris ne dira canso
420,002Cange 420,002 none Richard I of England Ja nuls hom pres Ia nuls hons pris ne dira canso
155011 155,011 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla Ja no.s cuit hom qu'eu camge mas chansos Ia nos cuich hom qeu ga(n)ge masca(n)/cos canso
248044 248,044 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Humils, forfagz, repres e penedens Humils forfaitz repres e penedens vers
392018 392,018 Raimbaut de Vaqueiras Raimbaut de Vaqueiras Guerras ni plag no son bo Guerras ni platz no son bos canso
155010R 155,010 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla Greu feira nuls hom faillensa Greu fera nulhs homs falhensa canso
155010W 155,010 none Folquet de Marseilla Greu feira nuls hom faillensa En la vostre maintenence canso
155010G 155,010 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla Greu feira nuls hom faillensa Greu feira nuls hom fallença canso
248033 248,033 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Grans afans es ad ome vergoignos Grans afans es ad home uergonhos vers
364024 364,024 Peire Vidal Peire Vidal Ges pel temps fer e brau Jes per temps fer e brau canso
194008 194,008 none Gui d'Uisel Ges de chantar no.m faill cors ni razos Gens de chantar non fal cor ni raison canso
461124delta 461,124 none Anonymous Gent me nais Gent me nais liant lai
461124W 461,124 none Anonymous Gent me nais Gent me nais lai
167027 167,027 Gaucelm Faidit Gaucelm Faidit Gen fora contra l'afan Ben fora co(n)tra lafan canso
248031 248,031 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Gaug ai, car esper d'amor Gaug ai car esper damor canso
248030 248,030 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Fortz guerra fai tot lo mon guerrejar Fortz guerra fay tot lo mon guerreyar vers
167022G 167,022 Gaucelm Faidit Gaucelm Faidit Fortz cauza es que tot lo major dan Fort chausa oiaz etot lomaior / dan planh
167022W 167,022 none Gaucelm Faidit Fortz cauza es que tot lo major dan [Fortz] chose auias et tot lor ma[jor] dan planh
167022X 167,022 none Gaucelm Faidit Fortz cauza es que tot lo major dan Greu chose es que tot lo maior dan planh
167022Eta 167,022 none Gaucelm Faidit Fortz cauza es que tot lo major dan Fort chose est que tot le maur dam planh
305010 305,010 Monge de Montaudo Monge de Montaudo Fort m'enoja, so auzes dire Mot menueya soauzes dire enog
248029 248,029 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Fis e verais e plus ferms que no soill Fis e uerais e pus ferm que no suelh canso
461122W 461,122 none Anonymous Finament Finament lai
461122delta 461,122 none Anonymous Finament Finament ? Jauent lai
106014 106,014 Folquet de Marseilla Cadenet Eu sui tan corteza gaita Sanc fuy bela ni prezada alba
70019 070,019 none [Bernart de Ventadorn added in later hand] Bernart de Ventadorn Estat ai com hom esperdutz Ma dosne fu al comencar canso
406028 406,028 Raimon de Miraval Raimon de Miraval Entre dos volers sui pensius Entre dos uolers soi pessieus canso
223003 223,003 none Guillem Magret Enaissi.m pren com fai al pescador Eu ensi preig om fai al pescador canso
248027 248,027 Guiraut Riquier Guiraut Riquier En tot quan qu'eu saupes En tot cant huey saupes canso
194006 194,006 Gui d'Uisel Gui d'Uisel En tanta guiza.m men' amors Enta(n)ta guisa(m) mena amors canso
248026 248,026 Guiraut Riquier Guiraut Riquier En re no.s meillura En re nos melhur canso
16014 016,014 none Albertet de Sestaro En mon cor ai un' aital encobida Tal amor ai en mon cor canso
366015 366,015 Peirol Peirol En joi que.m demora Ab ioi qim demora canso
10027 010,027 n/a Aimeric de Pegulhan En greu pantais m'a tengut longamen Ingreu pantais mete(n)guz / lo(n)gam(en) canso
70017 070,017 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn En consirier et en esmai In co(n)sirer (et) enes mai canso
155008 155,008 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla En chantan m'aven a membrar In cantan mauen amembrar canso
10025G 010,025 n/a Aimeric de Pegulhan En amor trop alques en que.m refraing Enamor trob alqes enqem re / frai(n)g canso
10025R 010,025 Aimeric de Pegulhan Aimeric de Pegulhan En amor trop alques en que.m refraing En amor truep alques en quem refra(n)h canso
392013 392,013 Raimbaut de Vaqueiras Raimbaut de Vaqueiras Eissament ai guerrejat ab amor Atressi ay guerreyat ab amor canso
461102 461,102 none Anonymous Eissamen com la pantera Ensement com la panthere canso (fragment)
297004Eug 297,004 Matfre Ermengau Matfre Ermengau Dregz de natura comanda Dregz de natura comanda canso
297004Hoh 297,004 Matfre Ermengau Matfre Ermengau Dregz de natura comanda Dregz de natura comanda canso
297004Len 297,004 Matfre Ermengau Matfre Ermengau Dregz de natura comanda Dregz de natura comanda canso
297004Esc 297,004 Matfre Ermengau Matfre Ermengau Dregz de natura comanda Dregz de natura comanda canso
461092 461,092 none Anonymous Donna, pos vos ay chausida Donna pos vos ay chausida cobla
47007 047,007 Berenguier de Palazol Berenguier de Palazol Domna, si totz temps vivia Dona sieu uiuia tostems canso
47006 047,006 Berenguier de Palazol Berenguier de Palazol Domna, la gensor qu'om veja Dona la ienser com ueya canso
293018 293,018 Marcabru Marcabru Dirai vos senes doptansa Dire uos uuelh ses duptansa vers (moral/satirical)
366012X 366,012 none Peirol Del seu tort farai esmenda De son tort ferai emende canso
366012G 366,012 Peirol Peirol Del seu tort farai esmenda Del seu tort farai esmenda canso
323015X 323,015 none Peire d'Alvergne Dejosta.ls breus jorns e.ls loncs sers De ioste as bries iors as lons seirs vers (love)
323015R 323,015 Peire d'Alvergne Peire d'Alvergne Dejosta.ls breus jorns e.ls loncs sers De iostals breus iorns els loncs sers vers (love)
248024 248,024 Guiraut Riquier Guiraut Riquier De midons e d'amor De mi do(n)s e damor canso
47005 047,005 Berenguier de Palazol Berenguier de Palazol De la gensor qu'om vej' al meu semblan De la iensor com ueial meu semblan canso
248023 248,023 Guiraut Riquier Guiraut Riquier De far chanso sui marritz De far chanso soy marritz canso
366014 366,014 Peirol Peirol D'un sonet vau pensan Dun sonet uau pe(n)san canso
366013 366,013 Peirol Peirol D'un bo vers vau pensan com lo fezes Dun bon uers d(e)i pe(n)sar. (con)lo fe/zes canso
366011 366,011 Peirol Peirol D'eissa la razo qu'eu soill Deissa larazon qeu soill canso
406024 406,024 Raimon de Miraval Raimon de Miraval D'amor es totz mos consiriers Damors son tug mey cossiriers canso
248021 248,021 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Creire m'an fag mei dezir Creyre man fag miey dezir canso
366009G 366,009 Peirol Peirol Cora que.m fezes doler Coras qem fezes doler canso
366009R 366,009 Peirol Peirol Cora que.m fezes doler Cora q(ue) mi fes doler canso
167017 167,017 Gaucelm Faidit Gaucelm Faidit Cora que.m des benanansa Choras qe(m) des benananza canso
406023 406,023 Raimon de Miraval Raimon de Miraval Contr'amor vauc durs et enbroncs Contramors uauc durs (et) embroncx canso
70016G 070,016 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn Conortz, ara sai eu be Conort era sai ben canso
70016R 070,016 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn Conortz, ara sai eu be Conortz aras say yeu be canso
450003 450,003 Uc Brunet Uc Brunet Coindas razos e novelas plazens Conplidas sazos nouelas e plazens sirventes
167015G 167,015 Gaucelm Faidit Gaucelm Faidit Chant e deport, joi, domnei e solatz Chant edeport ioi dompnei eso/laz canso
167015R 167,015 Gaucelm Faidit Gaucelm Faidit Chant e deport, joi, domnei e solatz Cha(n)t e deport ioy canso
167015X 167,015 none Gaucelm Faidit Chant e deport, joi, domnei e solatz Chant (et) depor ioi donnoi (et) solaz canso
406021 406,021 Raimon de Miraval Raimon de Miraval Chansoneta farai vencutz Chansoneta farai uencut canso
29006 029,006 Arnaut Daniel Arnaut Daniel Chanso do·ill mot son plan e prim Chanzo(n) dol moz son plan/eprim canso
406022 406,022 Raimon de Miraval Raimon de Miraval Chans, quan non es qui l'entenda Chans cant non es qui lentenda canso
10015 010,015 n/a Aimeric de Pegulhan Cel que s'irais ni guerrej' ab amor Cel qi sirais niguerea bamor canso
406020G 406,020 Raimon de Miraval Raimon de Miraval Cel que no vol auzir chansos Sill qi no uol auzir cha(n)zos canso
406020R 406,020 Raimon de Miraval Raimon de Miraval Cel que no vol auzir chansos Selh que no uol auzir chansos canso
406018 406,018 Raimon de Miraval Raimon de Miraval Cel cui jois taing ni chantar sap Sel cuy ioy tanh ni chantar sap canso
366006 366,006 Peirol Peirol Camjat ai mon consirier Caniat ma mo(n) co(n)ssirer canso
392009 392,009 Raimbaut de Vaqueiras Raimbaut de Vaqueiras Calenda maja Kalenda maya estampida
47004 047,004 Berenguier de Palazol Berenguier de Palazol Bona domna, cui rics pretz fai valer Bona dona cuy ric pretz fa valer canso
155005G 155,005 [implied: Folquet de Marseilla] Folquet de Marseilla Ben an mort mi e lor Ben an mort mi elor mei oil galia / dor canso
155005R 155,005 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla Ben an mort mi e lor Ben an mort mi e lor canso
406015 406,015 Raimon de Miraval Raimon de Miraval Ben aja.l messatgiers Benai al messatgiers canso
406014 406,014 Raimon de Miraval Raimon de Miraval Ben aja.l cortes esciens Ben aial cortes essiens canso
461037 461,037 none Anonymous Bella domna cara Bella domna cara descort
124005 124,005 none Daude de Pradas Bela m'es la votz autana Bele mes la veis altana canso
293013 293,013 none Marcabru Bel m'es quan son li frug madur Bel mes quan sunt li fruit madur vers (moral/satirical)
406012 406,012 Raimon de Miraval Raimon de Miraval Bel m'es qu'eu chant e coindey Bel mes quieu chant e condey canso
248019 248,019 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Be.m volgra d'amor partir Bem uolgra damor partir vers
364011G 364,011 Peire Vidal Peire Vidal Be.m pac d'iverns e d'estiu Ben pauc diuern ed(e)stiu canso
364011R 364,011 Peire Vidal Peire Vidal Be.m pac d'iverns e d'estiu Bem pac diuern (et) destieu canso
364011X 364,011 none Peire Vidal Be.m pac d'iverns e d'estiu Ken pac diuer (et) desti canso
248018 248,018 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Be.m meraveill co non es envejos Bem merauilh conon es enueios canso
244,001a 244,001a none Guiraut d'Espaigna Be volgra, s'esser pogues Ben volgra sesser pogues dansa
96002 096,002 none Blacasset Be volgra que venques merces Ben volgra quem vengues merces canso
70012G 070,012 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn Be m'an perdut lai enves Ventadorn Ben mau p(er)out lai enues ueta/dorn canso
70012R 070,012 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn Be m'an perdut lai enves Ventadorn Beman p(er)dut en lay ues uentadorn canso
406013G 406,013 Raimon de Miraval Raimon de Miraval Be m'agrada.l bels temps d'estiu Ben magradal bel tems d(e)stiu canso
406013R 406,013 Raimon de Miraval Raimon de Miraval Be m'agrada.l bels temps d'estiu Be magradal bel temps destieu canso
194003 194,003 Gui d'Uisel Gui d'Uisel Be feira chansos plus soven Ben feira cha(n)zos pl(us) soue(n) canso
366003 366,003 Peirol Peirol Be dei chantar, pos amors m'o enseigna Ben dei chantar pos amor mo/ensegna canso
364007 364,007 Peire Vidal Peire Vidal Baro, de mon dan covit Baros de mon dan couit canso
10012 010,012 n/a Aimeric de Pegulhan Atressi.m pren com fai al jogador Atressim p(re)n com fai aliugador canso
421003 421,003 none Richart de Berbezill Atressi cum Persavaus Ausiment con perceuals canso
421001W 421,001 none Richart de Berbezill Atressi cum lo leos Ausement com li lyons canso
421001G 421,001 Richart de Berbezill Richart de Berbezill Atressi cum lo leos Atressi co(n) loleos canso
421002W 421,002 none Richart de Berbezill Atressi cum l'orifans Ausement com lo lifans canso
421002X 421,002 none Richart de Berbezill Atressi cum l'orifans Ausiment con lolifant canso
421002G 421,002 Richart de Berbezill Richart de Berbezill Atressi cum l'orifans Atressi (con)lolifanz canso
355005 355,005 Peire Raimon de Toloza Peire Raimon de Toloza Atressi com la candela Atressi co(n) lachandella canso
366002 366,002 Peirol Peirol Atressi co.l signes fai Atressi col signes fay canso
70006R 070,006 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn Ara·m conseillatz seignor Ar ma cosselhatz senhors canso
70006G 070,006 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn Ara·m conseillatz seignor Aram co(n)seillaz seignor canso
392002 392,002 Raimbaut de Vaqueiras Raimbaut de Vaqueiras Ara.m requier sa costum'e son us Eram req(ue)r sa costume son us canso
305006 305,006 Monge de Montaudo Monge de Montaudo Ara pot ma domna saber Ara pot ma dona saber canso
392003 392,003 Raimbaut de Vaqueiras Raimbaut de Vaqueiras Ara pot hom conoisser e proar Aras pot hom conoisser e proar canso de crozada
70007G 070,007 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn Ara no vei luzir soleill Era no(n) uei luzir solleill canso
70007R 070,007 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn Ara no vei luzir soleill Eras no uei luzir solelh canso
70007W 070,007 Peire Vidal Bernart de Ventadorn Ara no vei luzir soleill Ere non ve luisir soleill canso
406009 406,009 Raimon de Miraval Raimon de Miraval Ara m'agr'ops que m'aizis Er agrobs q(uem) aizis canso
461,027b 461,027b none Anonymous Ara l'ausetz Ara lausetz, lauset, lauser li comandamen dansa
335007 335,007 Peire Cardenal Peire Cardenal Ar mi posc eu lauzar d'amor Ar mi puesc yeu lauzar damor canso
372003X 372,003 none Pistoleta Ar agues eu mil marcs de fin argen Kar egusse or mil mars de fin argent sirventes
372003Cange 372,003 none Pistoleta Ar agues eu mil marcs de fin argen Quar eusse je sirventes
406008 406,008 Raimon de Miraval Raimon de Miraval Ar ab la forsa dels freis Er ab la forsa del freys canso
248013 248,013 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Anc non aigui nul temps de far chanso Anc non agui nulh temps de far chanso canso
364004G 364,004 Peire Vidal Peire Vidal Anc no mori per amor ni per al Anc no mori p(er) amor ni per/al canso
364004R 364,004 Peire Vidal Peire Vidal Anc no mori per amor ni per al Anc no mori p(er) amor ni p(er) als canso
364004X 364,004 none Peire Vidal Anc no mori per amor ni per al Ainz non moru pir amar ni per al canso
248012 248,012 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Anc mais per aital razo Anc may p(er) aital razo(n) vers
457003 457,003 Uc de Saint Circ Uc de Saint Circ Anc enemics qu'eu agues Anc enemics qeu agues canso
248010 248,010 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Amors, pos a vos faill poders Amors p(us) a uos falh poders canso
155001G 155,001 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla Amors, merce! no moira tan soven Amors merce n(o) muora ta(n) soue(n) canso
155001R 155,001 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla Amors, merce! no moira tan soven Amors m(er)ce no mueira tan souen canso
70004 070,004 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn Amors, e ! que.us es vejaire Amors e q(ue)us es ueiaire canso
461,020a 461,020a none Anonymous Amors m'art con fuoc ab flama Amore mart con fuoc am flama dansa
461,020b 461,020b none Anonymous Amore, merce no sia no ti abandonasses Amore, merce no sia no ti abandonasses canso
323004 323,004 Peire Vidal Peire d'Alvergne Amics Bernartz de Ventadorn Amis Bernart de Ventadorn tenso
167004 167,004 Gaucelm Faidit Gaucelm Faidit Al semblan del rei ties A semblan del rey tirs canso
47003 047,003 Berenguier de Palazol Berenguier de Palazol Aital domna com eu sai Aital dona co yeu say canso
248007 248,007 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Aissi quon es sobronrada Aisi com es sobro(n)rada canso
248006 248,006 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Aissi pert poder amors Aisi pert poder amors canso
461009 461,009 none Anonymous Aissi cum eu sab triar Ensi com eu sab mar canso (fragment)
406002G 406,002 Raimon de Miraval Raimon de Miraval Aissi cum es genser pascor Aissi co(n) es genzer pascors canso
406002R 406,002 Raimon de Miraval Raimon de Miraval Aissi cum es genser pascor Aisi com es gensers pascors canso
248005 248,005 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Aissi com cel que francamen estai Aisi com selh que franchamens estay canso
30003 030,003 Arnaut de Maroill Arnaut de Maroill Aissi com cel qu'am' e non es amatz Aissi co(m) cel cama enones amaz canso
223001 223,001 none Guillem Magret Aiga poja contra mon Laigue puge comtre mont sirventes
248002 248,002 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Ab pauc er decazutz Ab pauc er descauzitz canso
248001 248,001 Guiraut Riquier Guiraut Riquier Ab lo temps agradiu, gai Ab lo temps agradieu gay canso
47001 047,001 Berenguier de Palazol Berenguier de Palazol Ab la fresca clardat Am la fresca clartat canso
70001G 070,001 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn Ab joi mou lo vers e.l comens Ab ioi mou lo uers el començ canso
70001R 070,001 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn Ab joi mou lo vers e.l comens Ab ioi muou lo uers el comens canso
70001W 070,001 none Bernart de Ventadorn Ab joi mou lo vers e.l comens En ioi mos lou vers et comens canso
70008 070,008 Bernart de Ventadorn Bernart de Ventadorn A! tantas bonas chansos A tantas bonas chansos canso
155003R 155,003 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla A! quan gen vens et ab quan pauc d'afan Ay tan gen uens (et) ab tan pauc dafan canso
155003G 155,003 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla A! quan gen vens et ab quan pauc d'afan Aa qa(n)t gen uenz (et)aqant pauc dafa(n) canso
16,005a 016,005a none Albertet de Sestaro A! mi no fai chantar foilla ni flors Ha me nou fai chantar foille ni flor canso
406007G 406,007 Raimon de Miraval Raimon de Miraval A penas sai don m'apreing Apenas sai don maprei(n)g canso
406007R 406,007 Raimon de Miraval Raimon de Miraval A penas sai don m'apreing A penas say do(n) maprenh canso
248008 248,008 Guiraut Riquier Guiraut Riquier A mon dan sui esforcius A mon dan soy esforsieus canso
461012 461,012 none Anonymous A lentrade del tens clar A l'entrada del tens clar balada
461013 461,013 none Anonymous A l'entrada del tans florit A lentrada del tans florit canso
46002 046,002 none Beatriz de Dia A chantar m'er de so qu' eu no volria A chantar mes al cor que no deurie canso

Pages