Melodies by Incipit

A | B |C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All

Incipit in Manuscript Standard Incipit BEdT ID Troubadour Attribution in Manuscript Link to Melody
Ta(n) mou d(e) corteza razo Tan mou de corteza razo 155,023 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla 155023R
Tal amor ai en mon cor En mon cor ai un' aital encobida 016,014 Albertet de Sestaro none 16014
Tals uay mon chan enq(ue)ren Tals vai mon chant enqueren 406,042 Raimon de Miraval Raimon de Miraval 406042
Tan mabellis lamoros pessamenz Tan m'abelis l'amoros pensamens 155,022 Folquet de Marseilla [implied: Folquet de Marseilla] 155022G
Tan mot de corteise raison Tan mou de corteza razo 155,023 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla 155023W
Tant ai sofert lo(n)niam(en) greu a / fan Tant ai sofert longamen grant afan 167,059 Gaucelm Faidit Gaucelm Faidit 167059G
Tant ai sufert longuamens greu afan Tant ai sofert longamen grant afan 167,059 Gaucelm Faidit Gaucelm Faidit 167059R
Tant es gay ce aument Tant es gay'es avinentz 461,230 Anonymous none 461230
Tant ma belis ioys e amors e chans Tan m'abelis jois et amors e chans 047,011 Berenguier de Palazol Berenguier de Palazol 47011
Tant mabelis la moros pessamens Tan m'abelis l'amoros pensamens 155,022 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla 155022R
Tant mes plazens le mal damor Tan m'es plazens lo mals d'amor 248,082 Guiraut Riquier Guiraut Riquier 248082
Tant mou d(e) cortesa raçon Tan mou de corteza razo 155,023 Folquet de Marseilla Folquet de Marseilla 155023g
Tant uey ques ab ioy pretz mermatz Tan vei qu'es ab joi pretz mermatz 248,083 Guiraut Riquier Guiraut Riquier 248083
Tart mi vendront mi ami en tholousan Tart mi veiran mei amic en Tolza 364,049 Peire Vidal none 364049
Tot can fas de be ni dic Tot quan fatz de be ni dic 406,044 Raimon de Miraval Raimon de Miraval 406044
Tot mon engieng emo saber Tot mon engeing e mon saber 366,033 Peirol Peirol 366033
Totz temoros e duptans Totz temoros e doptans 047,012 Berenguier de Palazol Berenguier de Palazol 47012
Tres enemics edos mals segno(r)s / ai Tres enemics e dos mals seignors ai 457,040 Uc de Saint Circ Uc de Saint Circ 457040
Trop ai estat qe(n) bo(n) esp(er) noui Trop ai estat mon Bon Esper no vi 370,014 Perdigon Perdigon 370014G
Tuit demandent quest devengude amors Tuit demandon qu'es devengud' amors 421,010 Richart de Berbezill none 421010
Tut tems miten amo(r)s detal/faichon Tot l'an mi ten amors d'aital faisso 370,013 Perdigon Perdigon 370013